Studie rozmnožování bolena dravého

Šmejkal M., Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Ribeiro de Moraes K., Soukalová K., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J. (2021). Climbing up the ladder: male reproductive behaviour changes with age in a long-lived fish. Behavioral Ecology and Sociobiology, 75, 22.

Pracovníci Hydrobiologického ústavu Biologického centra AVČR, v. v. i. již více než 20 let sledují populaci bolena dravého ve vodní nádrži Švihov na Želivce. V letos vydané studii se zaměřili na studium chování samců na trdlištích při rozmnožování. Jedinci byli sledováni telemetricky v průběhu několik po sobě následujících sezón a na základě vyhodnocení několika faktorů bylo pozorováno, že úspěšnost samců při rozmnožování roste s věkem. Starší samci připlouvají na trdliště dříve, zaujímají výhodnější postavení a setrvávají tam déle, a tak nikdy neminou  vrchol tření.

Další informace o výzkumu bolena najdete na stránkách HBÚ AVČR, v. v. i.