Vychází brožura „Až naprší a uschne.“

V nakladatelství Academia v edici Strategie AV21 vychází brožura autorů z Ústav ustátu a práva AV ČR, kteří se zabývali v rámci programu Voda pro život právními aspekty zacházení s dešťovou vodou:

Müllerová, Hana a Zicha, Jiří. Až naprší a uschne. Zacházení s dešťovou a šedou vodou z hlediska práva v kontextu řešení problematiky sucha. 2022. Praha: Academia, 31 s.

 

Prohlubující se klimatické změny a další související jevy – zejména důsledky nevhodného lesního a zemědělského hospodaření – spolupůsobí zvýšenou intenzitu i frekvenci sucha či povodní, a to až do té míry, že se již jedná o jedno z velmi diskutovaných témat také v oblasti politiky a práva. Právní rámec týkající se sucha bylo třeba ještě donedávna hodnotit jako neúplný a nedostatečný. Avšak s ohledem na potřebu na tento stále četnější jev adekvátně reagovat i nástroji práva, doznávají relevantní předpisy v poslední době postupných změn. Právo může pomoci s řešením příčin sucha (nástroji podporujícími zadržování vody v krajině, hospodaření s vodou, pozemkové úpravy, promyšlené územní plánování atd.), ale i zaváděním norem, které reagují již na samotné projevy sucha (nedostatek pitné i užitkové vody, omezení využívání vodních zdrojů, degradace půdy nedostatkem vody atd.).
V tomto textu se autoři podrobněji věnují druhé skupině, tedy předpisům zaměřeným na řešení projevů sucha. Větší pozornost věnují nejprve aktuálnímu vývoji vodního a stavebního práva, a to z hlediska samotného členění vod, pravidel pro nakládání s nimi včetně možností omezování jejich odběru či naopak posilování jejich efektivního využívání. Poté popisují dosavadní vývoj norem týkajících se dešťové a šedé vody, který je u nás teprve v začátcích, ale do budoucna snad umožní častější využívání těchto vod jako užitkových. V neposlední řadě se zabývají také ekonomickými aspekty řešené problematiky – dotacemi vyhlašovanými v oblasti šetrnějšího nakládání s vodou.