Jaké je prostorové rozložení fytoplanktonu ve vodních nádržích?

Jak se vyvíjí „vodní květ“ ve vodních nádržích zkoumali hydrobiologové zkoumající fytoplankton a napsali o tom do populárně naučného časopisu Živa.

Rychtecký, P., Znachor, P. (2022). Prostorová heterogenita nádrží a její důsledky pro kvalitu vody. Živa, 2022(5), 231-234.

Prostorové rozmístění fytoplanktonu (řas a sinic ve vodě) bývá velmi různorodé a odráží rozdíly ve fyzikálních (teplota, světlo) i chemických (hlavně koncentrace živin) podmínkách prostředí. Výrazné rozdíly v distribuci fytoplanktonu jsou známé např. v podélných profilech přehradních nádrží, ale častá mohou být i tzv. podpovrchová maxima chlorofylu. Znalost prostorového rozložení fytoplanktonu je důležitá nejen pro lepší pochopení fungování vodních ekosystémů, ale může mít také praktické důsledky pro posuzování kvality vody.

masivní vodní květ sinic na soutoku Vltavy a Otavy pod hradem Zvíkov (letecký pohled)