Dlouhodobý rozvoj rybího společenstva Římovské nádrže

Dlouhodobý výzkum rybího společenstva v nádrži Římov a jeho závěry jsou prezentovány v impkatovaném odborném časopise:

Tesfaye, G.C., Souza, A.T.S., Bartoň, D., Blabolil, P., Čech, M., Draštík, V., Frouzová, J., Holubová, M., Kočvara, L., Kolařík, T., Martinez Von Dosow, C., Moraes, K., Muška, M., Prchalová, M., Říha, M., Sajdlová, Z., Soukalová, K., Šmejkal, M., Tušer, M., Vašek, M., Vejřík, L., Vejříková, I., Peterka, J., Jůza, T., Kubečka, J. (2022).  Long-term monitoring of fish in a freshwater reservoir: different ways of weighting complex spatial sampling. Frontiers in Environmental Science. 10, 1000087.

Velká jezera a nádrže představují složité trojrozměrné systémy, které je obtížné kvantitativně vzorkovat. Odběr vzorků ryb je jedním z nejnáročnějších, protože různé druhy ryb se liší svými prostorovými preferencemi a chováním. Zároveň vyvstává potřeba podchytit jak rýbí společenstva reagují na negativní antropogenní vlivy na sladkovodní ekosystémy. Dlouhodobé monitorování je pro podchycení těcto vlivů zásadní. Monitorovací programy pro sladkovodní útvary často využívají řadu ukazatelů, včetně biologických prvků, jako jsou ryby. Vodní nádrž Římov, Česká republika (210 hektarů, max. hloubka 43 m), slouží jako referenční vodní útvar pro dlouhodobé ekologické studie a pro testování různých přístupů vzorkování sladkovodního života. V této studii jsme maximálně využili tenatové sítě podle rozšířeného evropského standardu CEN (2015). Water quality – sampling of fish with multi-mesh gillnets. European standard. European Committee for Standardization. Ref. No. EN 14757. Hlavním cílem bylo co nejreálněji posoudit vývoj rybího společenstva nádrže jako celku.

Stávající evropský standard poskytuje hloubkově vrstvený přístup k vzorkování tenatových sítí především v bentických biotopech a v nejhlubších částech jezer, aby se zohlednilo nerovnoměrné rozložení ryb. Běžně používaný protokol CEN však dostatečně neváží objemy stanovišť a nedostatečně zohledňuje pelagická stanoviště pro výpočet složení rybího společenstva celého jezera, početnosti a biomasy na jednotku úsilí (CPUE a BPUE). Úlovky standardních evropských tenatových síťí shromážděné za 18 let (2004 – 2021) v přehradě Římov byly použity pro metodické srovnání indexů relativní početnosti a biomasy ryb: protokol CEN bez objemového vážení a dva objemově vážené přístupy. Hodnotili jsme také změny v druhovém složení a trendy v populaci těchto ryb v čase. Výsledky ukázaly meziroční změny v druhovém složení, relativní abundanci a biomase rybího společenstva. Protokol CEN měl tendenci klást větší důraz na bentická stanoviště, která mají obecně větší CPUE a BPUE. V důsledku toho oba objemově vážené přístupy poskytly nižší odhady těchto dvou parametrů, s výjimkou nejdominantnějšího pelagického druhu – oukleje obecné Alburnus alburnus (L.). Všechny přístupy konzistentně vykazovaly rostoucí trend v početnosti ryb v nádrži a klesající trend v biomase během sledovaného období. Tato změna bude pravděpodobně souviset se změnou klimatu. Po našem posouzení jsme navrhli přístup objemového vážení, který bere v úvahu realistické podíly objemů hloubkových vrstvev (VOST) pro nejrealističtější aproximaci rybích populací.

Instalace tenatových sítí na nádrž Římov

Obr. 1: Instalace tenatových sítí na nádrž Římov (A).

 

 

Schematické znázornění stanovišť na příčném a podélném řezu nádrže

Obr. 2: Schematické znázornění stanovišť na příčném řezu nádrže s hloubkovými vrstvami pro střední a hrázové lokality jako příklad (nahoře) a schematické znázornění stanovišť na podélném řezu nádrže s nastavením hloubkových vrstev a tří metod vyjadřování celkového úlovku (CEN , VOST a VOCOM) (C). Počet hloubkových vrstev klesá od hráze (nejhlubší místo) k přítoku. CEN odkazuje na protokol Evropského výboru pro standardizaci, VOST je metoda, která váží míry úlovků pomocí objemu hloubkové vrstvy vzhledem k objemu nádrže, zatímco VOCOM je metoda, která váží míry úlovků pomocí objemu hloubkového oddělení v každé vzorkované části nádrže vzhledem k objemu nádrže (dole).

 

Obr. 3: Početnost (vlevo) a složení biomasy (vpravo) rybího společenstva nádrže Římov v letech 2004-2021 váženou metodou VOST (asp = bolen dravý, bleak = oukle obecná, bream = cejn velký, carp = kapr obecný, wels = sumec obecný, hy = hybrid cejna a plotice, perch = okoun říční, pikeperch = candát obecný, roach = plotice obecná, ruffe = ježdík obecný, wh. Bream = cejnek malý, others = všechny ostatní druhy).