Těžký život proudomilmých ryb

Vědci z Hydrobiologického ústavu pod vedením M. Šmejkala publikovali review o tom, jak nádrže komplikují život proudomilným rybám.

Šmejkal, M., Bartoň, D., Duras, J., Horký, P., Muška, M., Kubečka, J., Pfauserová, N., Tesfaye, M., Slavík, O. (2023). Living on the edge: Reservoirs facilitate enhanced  interactions among generalist and rheophilic fish species in tributaries. Frontiers in Environmental Science. 11(January), 1099030.

Většina říčních ekosystémů byla v posledních staletích silně modifikována tak, aby sloužila lidským potřebám, například stavbou přehradních nádrží. Nádrže však mají velký dopad na funkce sladkovodních ekosystémů a vážně ovlivňují proudomilné, reofilní ryby. Hlavním efektem budování přehrad je ukončení migrací přes hrázové těleso a vytváření nových biotopů jezerního typu. Přirozené rybí populace jsou však ovlivněny i nad nově vytvořeným jezerem. Nově vytvořené umělé jezero podporuje obvykle takzvané generalisty, nespecializované druhy ryb schopné prosperovat v širokém rozmezí ekologických podmínek od původní řeky po nové prostředí stojaté vody.

Cílem tohoto přehledového článku je shromáždit důkazy o tom, že konkurence o potravu a prostor a predace ze strany generalistů ovlivňují složení reofilních společenstev v přítocích (tok, který není přímo ovlivněn zadržováním vody). Fragmentace řek nádržemi umožňuje usazování generalistů v pozměněných tocích. Generalisté se masově množí v nádržích i v přítocícch a nahrazují většinu původních druhů ryb dříve přítomných v nedotčené řece, a to může způsobit další ztráty diverzity spoečenstev v přítocích. Migrace generalistů do přítoků, v rozsahu od desítek metrů do kilometrů, ovlivňují rybí společenstva, která by jinak nebyla přímo ovlivněna výstavbou nádrží. To způsobuje „okrajové efekty (edge effects)“, kde se setkávají dvě odlišné rybí komunity. Takové interakce dočasně nebo trvale snižují efektivní velikosti dostupných stanovišť pro mnoho původních specializovaných reofilních druhů ryb. Identifikovali jsme mezery ve znalostech, které je třeba vzít v úvahu, abychom pochopili okrajové efekty na původní rybí společenstva. Kvalitní porozumění těmto interakcím si vyžádá telemetrické studie a sledování trofických interakcí, abychom objasnili mechanismy, které řídí změny komunity proti proudu nádrží. Publikovaný přehled ukazuje, jak tyto znalosti využít při ochraně zbytků populací reofilních ryb.

proudící řeka Malše

Řeka Malše nad nádrží Římov je svým charakterem velmi vhodná pro proudomilné ryby lipanového pásma. Skutečné rybí společenstvo je však silně ovlivněno generalisty jako jsou plotice, cejn, okoun, ouklej, jelci, štika apod