Jak se klimatická změna promítá do politiky a práva v oblasti hospodaření s vodami

Vědci z Ústavu státu a práva AV ČR ve spolupráci s Univerzitou T. Bati pod vedením Hany Müllerové odpovídají v novém článku na otázku, jak se projevy změny klimatu odrážejí v českých koncepčních dokumentech a legislativě ve vodním sektoru.

Müllerová, H., Snopková, T., Zicha, J. (2023). Water policy and legislative responses to climate change in the Czech Republic. International Journal of Water Resources Development, latest articles (published online on 21 August 2023).

Opakující se povodně a sucha v České republice ukazují, že změna klimatu vyžaduje dalekosáhlé změny v hospodaření s vodou. V článku analyzujeme reakce, které se již promítly do české vodohospodářské politiky a legislativy, a to na třech úrovních: strategické, zákonné a ústavní. Nejprve popisujeme podstatné změny, které byly již zavedeny do politik a strategických dokumentů na centrální úrovni. Jde například o dokumenty Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR nebo Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. V nich sledujeme posun v prioritách, který lze zjednodušeně popsat jako posun k většímu důrazu na přírodě blízká opatření k zadržování vody v krajině. Poté hodnotíme zatím pouze částečný vývoj v zákonech, kde se zatím řadu vytčených cílů nepodařilo do legislativy promítnout. Úspěšné bylo přijetí novely vodního zákona, která zavedla plánování pro období sucha a regulaci odběrů vody v době sucha. Jiné dlouho připravované úpravy zákonů však zatím neproběhly v dostatečném rozsahu – např. ochrana půdy před erozí nebo úprava minimálních zůstatkových průtoků.

Nejrozsáhlejší část článku se věnuje analýze dosavadních čtyř pokusů o povýšení ochrany vod na ústavní úroveň. Šlo o tři poslanecké návrhy, jejichž projednávání nebylo dokončeno, a nyní aktuálně jeden návrh vládní, který se nachází v legislativním procesu. Pro autory zde byla důležitá zejména otázka, zda ochrana jmenovitě vody v Ústavě ČR dává smysl (za situace, kdy Ústava ČR již chrání životní prostředí jako celek, jehož součástí je i vodstvo), a jaké přínosy by takové nové ustanovení mohlo mít.

pohled na betonovou hráz vodního díla Vrchlice

Hráz vodního díla Vrchlice – ilustrační foto