Automatické měření sněhové pokrývky

Voda zachycená ve sněhu je nezanedbatelným hráčem v hydrologickém cyklu. Její objem je důležité znát zejména pro odhad zásoby vody v povodí a následně předpověď odtoku nejen v zimních a jarních měsících. Manuální měření sněhové pokrývky je poměrně náročné je tedy snaha tato měření zautomatizovat. Hodnocení automatického meření na Šumavě provedli autoři za podopory programu Strategie AV21.

Procházka J., Šustková, V., Jirák, J., Tesař, M. (2023). Význam a problematika automatického měření sněhové pokrývky – studie pro oblast Šumavy. Meteorologické zprávy, 76(3), 73-83.

Studie hodnotí přínos automatických sněhoměrných stanic pro monitoring sněhu v oblasti Šumavy. Prostřednictvím klimatologických map byly porovnány výsledky výpočtu maximální výšky sněhové pokrývky za šest zimních sezon, a to 1) pouze z naměřených dat základních stanic ČHMÚ a 2) z dat všech stanic. Největší rozdíly se při porovnání výstupů těchto dvou variant ukázaly v nejvyšších polohách návětrné strany Šumavy (> 1200 m n. m.) a tam, kde chybí odpovídající síť základních meteorologických stanic. V případě sněhově chudé zimní sezony 2020/21 jsou tyto rozdíly relativně vyšší, než v sezoně 2018/19, kdy napadlo ve všech polohách více sněhu. Podobné výsledky přineslo hodnocení celého období (2017/18-2022/23), protože v něm převažovaly sněhově chudé zimní sezony. Lze proto předpokládat, že rozdíly ve sněhových charakteristikách budou v oblasti Šumavě i nadále spíše výrazné. S tím poroste i význam automatického měření sněhu, a to zejména ve vyšších nadmořských výškách návětrné příhraniční oblasti. Kromě rozšíření měřící sítě a významného zpřesnění informací o sněhové pokrývce zejména na horách je hlavním přínosem dat o výšce sněhu z automatických stanic jejich operativnost a možnost okamžitého využití pro další aplikace.

 

Vývoj sněhové pokrývky na Březníku 12. 4. – 19. 4. 2022
 

 

Vývoj sněhové pokrývky na Březníku 12. 4. – 19. 4. 2023