První výsledky analýz lesních studánek

První výsledky rozborů vod ze sledovaných lesních studánek ukázaly, že pití z nich není zcela bez rizika. I když hlediska chemického složení je voda zpravidla nezávadná, riziko představuje přítomnost rizikových bakterií.

Dosud provedené analýzy jarních a podzimních vzorků vody ze studánek potvrzují, že chemické složení většinou vyhovuje požadavkům kladeným na pitnou vodu. V žádném vzorku vody z 25 studovaných studánek jsme nezjistili vysoké koncentrace některé sledované chemické sloučeniny (s výjimkou Ca a Mg), které by indikovaly významný zdroj kontaminace vody ve studánce. Překročení povolených limitů pro pitnou vodu bylo zjištěno pouze u vápníku a hořčíku, což vedlo k vysoké tvrdosti vody v 11 studánkách. Mnohem závažnější jsou však výsledky bakteriologické analýzy, která odhalila ve vodě většiny studánek (16 z 25) přítomnost některé z analyzovaných bakterií (koliformní bakterie, Escherichia coli, Enterokoky) svědčící o dlouhodobém i čerstvém fekálním znečištění vody, což upozorňuje na možná zdravotní rizika při pití vody z neznámých lesních zdrojů.

V letošním roce byla analyzována voda z 25 lesních studánek v Jihomoravském kraji. Výsledky rozborů jsou již u sledovaných studánek umístěny.
Fyzikálně chemický rozbor byl zaměřen na markery geologického podloží a indikátory fekálního a organického znečištění a podílí se na něm Ústav analytické chemie AV ČR v Brně a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze. Mikrobiologický rozbor zabezpečila brněnská pobočka Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 

Studánka Jana Doležala, Bílovice nad Svitavou

studánka s protokolem

Studánka U Tábora Jitřenka, Nevojice

Studánka Zdravá voda, Žarošice

Studánka Bezdýnka, Snovídky

Studánka Zavadilka, Moravany u Kyjova

Soví studánka, Brno-Kníničky

Studánka Leoše Janáčka, Bílovice nad Svitavou

Kubitova studánka, u penzionu Bunč, Salaš

Žalmanova studánka, Pozořice