Ochranná pásma vodních zdrojů v právu a praxi (workshop na úpravně vody v Kutné Hoře)

Dne 1. listopadu se na úpravně vody U Sv.Trojice v Kutné Hoře sešli ke společné diskuzi odborníci na právní ochranu vody a vodních zdrojů z Ústavu státu a práva Akademie věd a zástupci obcí, povodí, krajských úřadů, VaK, hygienické stanice a dalších dotčených institucí. Workshop navázal na dříve vedené ústní pohovory se zástupci obcí v ochranných pásmech vodních zdrojů, které byly realizovány v zóně ochranných pásem vodních zdrojů Vrchlice a Slušovice.

Po přednáškách týkajících se jak právního kontextu ochranných pásem vodních zdrojů, tak praktického ochranného režimu  vybraných vodárenských nádržích proběhla diskuse ohledně potřeby komplexního nahlížení na zdroje znečištění. Účastníci diskuze se dotkli i konkrétních případů z praxe: např. povolování těžby štěrkopísku v lokalitě Uherského Ostrohu, nedostatečné zohlednění podmínek ochrany vody při přípravě záměru výstavby vysokorychlostní trati v blízkosti Vrchlice nebo režim plavby na vodní nádrži Vranov (Vranovská přehrada) ve vztahu k potenciálnímu ohrožení vody odebírané pro pitné účely.

videospot z workshopu

Přehled prezentací

  • JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.: Ochranná pásma vodních zdrojů v právu a praxi – Úvodní poznámky a právní a společenský kontext
  • JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.: Právní a institucionální rámec ochranných pásem vodních zdrojů
  • Ing. Luděk Rederer: Role Povodí Labe a ochrana vodárenské nádrže Vrchlice v praxi (pozn.: veškeré fotografie v prezentaci patří Povodí Labe, s.p.)
  • Ing. Věra Bartlová: Ochranná pásma vodárenské nádrže Slušovice (pozn.: fotografie a další obrázky patří Povodí Moravy, s. p.)

Plné texty prezentací jsou ke shlédutí v aktualitách projektu CLASS.