Ochranná pásma vodní zdrojů

Aktivita Ochranná pásma vodních zdrojů – sucho, právo a praxe se zaměřuje na analýzu stávající právní úpravy a praktických aspektů fungování ochranných pásem vodních zdrojů, včetně postavení dotčených obcí, jejichž katastrálních území se režim ochranných pásem dotýká, jakož i postavení dotčených vlastníků a uživatelů půdy. Spolupracuje na ni Ústav státu a práva a Ústav pro hydrodynamiku.

V roce 2023 byly publikovány dva články: první uvedný je určen spíše pro místní samosprávy a druhý pro širší odbornou veřejnost. Oba vycházejí z toho, že nezbytným předpokladem pro udržitelné a bezpečné využívání vodních zdrojů je zajištění jejich potřebné ochrany, a to jak ve smyslu jejich kvantity, tedy vydatnosti, tak i kvality. Dále přibližují jeden z existujících právních nástrojů, kterým jsou ochranná pásma vodních zdrojů. Ta fungují jako jakási nárazníková zóna a mají sloužit k zajištění vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje využívaného nebo využitelného pro zásobování pitnou vodou. Prakticky jde tedy o nástroj územní ochrany vody, který zároveň určitým způsobem limituje činnosti v dotčeném (spádovém) území.

Snopková, T., Zicha, J. (2023). Ochranná pásma vodních zdrojů: Týká se vás to také? SMSka Zpravodaj sdružení místních samospráv České republiky. 10/2023, s. 7.

Snopková, T., Zicha, J. (2023). Ochranná pásma vodních zdrojů – sucho, právo a praxe. České právo životního prostředí. 2/2023 (68), s. 148-153.