KVALITA VODNÍCH ZDROJŮ

Řešitel: Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 

Zúčastněná pracoviště: UH, BC-HBU, MBU

Využití vody pro lidské účely klade stále větší nároky na její kvalitu, a to paradoxně v době, kdy se kvalita přírodních zdrojů v důsledku lidské činnosti neustále zhoršuje. Kvalitu vody ovlivňuje celá řada faktorů zahrnujících antropogenní i přírodní procesy od lokálního znečišťování po globální změnu klimatu. Pro zajištění kvalitní přírodní vody jako zdroje pro výrobu vody pitné je nutné znát jednotlivé faktory ovlivňující její složení a odhalovat vzájemné interakce mezi nimi. Zejména je třeba zaměřit se na výzkum vlivu klimatických změn na vodní ekosystémy, objasnění principů vzniku a rozvoje sinicového vodního květu v závislosti na stupni eutrofizace povrchových vod nebo šíření a působení antropogenních mikropolutantů (např. pesticidy, léčiva, těžké kovy atd.) ve vodním prostředí. Cílem tohoto tématu je tak vedle výzkumu složení povrchové a podzemní vody také studium procesů vedoucích k přirozené obnově (samočištění) vody. V rámci tématu budou studovány jak přirozené biologické procesy, zahrnující hlavně činnosti mikroorganismů, tak i procesy technologické, které kromě biologických procesů zahrnují také postupy fyzikálně-chemické. Pozornost bude věnována jak „klasickým“ polutantům přírodního (metabolity sinic a řas) a antropogenního (pesticidy, těžké kovy) původu, tak i látkám ze skupiny nově se objevujících organických polutantů (tzv. new-emerging pollutants) zahrnující endokrinně aktivní sloučeniny, farmaceutické přípravky a další biologicky aktivní sloučeniny z produktů denní spotřeby.