NEBEZPEČNÁ VODA

Řešitel: doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.

Zúčastněná pracoviště: UFA, UH, UI

Voda je nezbytnou podmínkou života, ale za určitých okolností člověka silně ohrožuje. Každoročně působí přívalové deště, silné sněžení a povodně velké ekonomické škody včetně obětí na životech. Kromě srážkové a tekoucí vody hraje významnou roli i voda v atmosféře, neboť se podílí na vzniku dalších nebezpečných projevů počasí, jako jsou bouřky a s nimi spojené silné nárazy větru a krupobití. Velkým nebezpečím pro člověka jsou i rychlé svahové procesy a zemětřesení. Četná pozorování ukazují, že k těmto jevům dochází především v místech, kde jsou půdní podloží nebo zlomy saturovány vodou. I když uvedený výčet negativních dopadů vody na život člověka není zdaleka úplný, je zřejmé, že studium ohrožujících účinků vody má pro člověka značný význam. Nebezpečné jevy způsobené vodou totiž v současné době neumíme odstranit, ale můžeme omezit jejich důsledky. K tomu potřebujeme ještě lépe pochopit fyzikální příčiny těchto jevů a popsat jejich zákonitosti, následně pak tyto znalosti využít k dalšímu zlepšování jejich předpovědi. Včasná předpověď jevů a znalost jejich dopadů jsou základem pro předběžná i aktuální opatření, která jsou klíčem k ochraně lidských životů a minimalizaci ekonomických škod způsobených „nebezpečnou vodou“.