O PROGRAMU

Doba trvání: 2020 - 2024              VODA PRO ŽIVOT na webu AV ČR

Voda je základním předpokladem existence života, podstatným činitelem životního prostředí, jedním z klíčových přírodních zdrojů a nenahraditelnou surovinou ve většině hospodářských odvětví. Nevhodné zásahy do koloběhu či kvality vody mohou způsobit řetězce závažných následků, které v extrémních případech mohou končit i nenávratnou ztrátou některých vodních zdrojů. Ty jsou v současné době vystaveny velkému tlaku, a to díky postupující klimatické změně, nevhodnému hospodaření v krajině nebo narůstající chemizaci životního prostředí. V důsledku čehož je velmi nepravděpodobné, že jejich vydatnost a kvalita zůstane bez nutných opatření zachována i pro budoucí generace. Z těchto důvodů je velmi důležitý interdisciplinární, koordinovaný a vědeckými poznatky podpořený přístup k nakládání s vodními zdroji. Ochrana vodních zdrojů musí být obzvláště ve specifických podmínkách České republiky prvořadým společenským zájmem.

CÍLE:

  • propojení výzkumu a praxe ve vodárenství
  • osvěta o důležitosti šetrného nakládání s vodními zdroji
  • vyvíjení nových technologií úpravy a čištění vod reagujících na aktuální typy znečištění (organické látky, mikropolutanty)
  • objasnění principů vzniku, šíření ale i odbourání znečištění v přirozených ekosystémech
  • studium procesů ovlivňujících retenci vody v krajině
  • hledání příčin bouřek a přívalových dešťů a možností eliminace jejich dopadů

Koordinační rada: