VODA V KRAJINĚ

Řešitel: RNDr. Václav Šípek, Ph.D.

Zúčastněná pracoviště: BC, UH, UVGZ, GLU, UTIA

Voda významně ovlivňuje řadu přírodních procesů a většinu lidské činnosti. Z hlediska přírodních procesů je voda hlavním transportním médiem živin a polutantů a její množství tedy ovlivňuje intenzitu těchto procesů. Množství dostupné vody je zároveň významným faktorem určujícím hospodářské využití krajiny. Popis koloběhu vody v krajině proto představuje nezbytnou informaci jak pro studium geochemických procesů, tak pro plánování v oblasti vodohospodářského managementu a ostatní hospodářské činnosti. Cílem tématu je získání hlubších znalostí o vodní a látkové bilanci krajiny. Pozornost bude zaměřena zejména na jednotlivé procesy kontrolující pohyb vody, její výsledné prostorové rozložení a proměny jejího množství v čase. Zároveň budou zkoumány změny ve vodní bilanci a látkových tocích způsobné přirozeným vývojem a činností člověka. Výsledky přispějí ke stanovení retence vody v různých typech krajiny a následně k využití těchto znalostí pro modelování různých scénářů jejího vývoje. Opatření vedoucí ke zvyšování retence vody v krajině tak bude možné objektivně zhodnotit a posoudit jejich vliv na látkové toky v území.